Nyomtatványok és az ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Nyomtatványok

Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat (Óbuda Kártya parkolási funkcióra)

Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat (egyéb személy részéről)

Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat (kérelmező részéről)

Bérbeadói nyilatkozat

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem (alkalmazotti és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény)

Várakozási övezet területére várakozási kedvezmény igénylése iránti kérelem (bérlői kedvezmény)

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem (egészségügyi várakozási hozzájárulás és háziorvosi kedvezmény)

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem (gazdálkodói várakozási hozzájárulás)

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem (gyermekszállítási kedvezmény)

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem (lakossági várakozási hozzájárulás és kedvezmény, övezeten kívüli kedvezmény)

Közös háztartásban élő házastársak nyilatkozata

Meghatalmazás

Munkáltatói igazolás

Munkáltatói nyilatkozat (gépjármű használatáról)

Egyedi kedvezmény iránti kérelmet kizárólag Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) lehet benyújtani a következő linken elérhető nyomtatványok kitöltésével, a szükséges okmányok és iratok benyújtásával, illetve a 2.540,- Ft összegű költségtérítési díj megfizetésével:

http://obuda.hu/ugyek/egyedi-parkolasi-kedvezmeny/

Amennyiben kérelmük pozitív elbírálásban részesül, úgy az eredeti engedély birtokában személyesen meg kell jelenni Társaságunk Ügyfélszolgálatán az engedély regisztrációja érdekében a következő nyomtatvány (és az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat) benyújtása mellett.

Várakozási övezet területére egyedi kedvezmény regisztrációja iránti kérelem

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében az alábbiakban megjelölt okmányokat és iratokat megfelelően kitöltve és aláírva, eredetiben szíveskedjenek magukkal hozni.

Megkérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy adatvédelmi okokból a személyes ügyintézés során bemutatandó, illetve postai ügyintézés során beküldendő okmány- és iratmásolatokon szíveskedjenek helyreállíthatatlan módon kitakarni az ügyintézéshez nem szükséges személyes adatokat (személyi igazolvány másolatának beküldése esetén a fényképet, lakcímkártya másolatának beküldése esetén a személyi azonosító számot, ingatlan bérletére vonatkozó bérleti szerződés esetében a jogosultság megállapításához szükségtelen valamennyi adatot, egyéb iratok esetében az igényelt jogosultság megállapításához szükségtelen valamennyi adatot). Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben olyan okmány- vagy iratmásolatot csatolnak kérelmükhöz, melyen az adatok kitakarására nem került sor, úgy munkatársaink a másolaton a szükségtelen adatokat a kérelem feldolgozásának idejére kitakarják, majd a másolatot a feldolgozást követően megsemmisítik.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy előre foglalt időpont esetén egy időpontban csak egy kérelmet áll módunkban feldolgozni, így amennyiben több kérelmet kívánnak benyújtani, szíveskedjenek több időpontot foglalni.

Ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok:

VALAMENNYI KÉRELEM ESETÉBEN:

 1. kitöltött eredeti, aláírt formanyomtatvány
 2. adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat valamennyi érintett személytől (részletes leíráshoz kattintson IDE),
 3. a költségtérítés(ek) megfizetését igazoló dokumentum(ok), pl. csekk, átutalási bizonylat stb.,
 4. meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás

AZ EGYES KÉRELMEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN:

A) Lakossági várakozási hozzájárulás iránti kérelem, beleértve a bérlői kedvezményt is:

 1. forgalmi engedély,
 2. kizárólagos használatba kapott cégautó esetén a kérelemhez mellékelni kell:
 • munkáltatói nyilatkozatot a cégautó kizárólagos használatáról,
 • munkáltató 30 napnál nem régebbi cégkivonata,
 • munkáltató képviselőjének hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája,
 • lízingelt vagy tartósan bérelt gépjármű esetén az ezt igazoló okiratok.
 1. személyazonosságot és lakóhelyet és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmányok (bérlet vagy szívességi lakáshasználat esetén mind a tulajdonosé/haszonélvezőé, mind a bérlőé/szívességi lakáshasználóé), illetve nem természetes személy tulajdonos esetén a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi cégkivonat (egyéb jogi személy esetén a vonatkozó jogszabály által előírt nyilvántartásba vételt, illetve a székhelyet, telephelyet, fióktelepet igazoló okirat) és a tulajdonos képviselőjének a kérelem benyújtásakor hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája,
 2. amennyiben bérlő/szívességi lakáshasználó az igénylő:
 • a lakás bérbeadására/szívességi lakáshasználatára vonatkozó bérleti szerződés,
 • a tulajdonos/haszonélvező nyilatkozata a bérbe/használatba adásról, adófizetésről és hozzájárulásról.

B) Gazdálkodói várakozási hozzájárulás iránti kérelem:

 1. forgalmi engedély,
 2. kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi cégkivonat (egyéb jogi személy esetén a vonatkozó jogszabály által előírt nyilvántartásba vételt, illetve a székhelyet, telephelyet, fióktelepet igazoló okirat),
 3. a képviselő kérelem benyújtásakor hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája.

C) Egészségügyi várakozási hozzájárulás iránti kérelem:

 1. az A) rész 1. és 3. pontjában jelzett dokumentumok,
 2. az egészségügyi várakozási hozzájárulás igényléséhez szükséges igazolást aláírva, lepecsételve kérjük bemutatni
  (a kérelem 3. pontjának első része).

D) Háziorvosi kedvezmény iránti kérelem:

 1. az A) rész 1. és 3. pontjaiban jelzett dokumentumok,
 2. a háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátást végző fogorvos önkormányzati fenntartású, működtetésű egészségügyi intézmény esetén a III. kerületi önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés meglétét a jegyző igazolja.

E) Övezeten kívüli kedvezmény iránti kérelem:

 1. az A) rész 1-3. pontjaiban jelzett dokumentumok,

F) Gyermekszállítási kedvezmény iránti kérelem:

       Budapesti állandó III. kerületi lakóhellyel rendelkező igénylő esetében:

 • az A) rész 1. és 3. pontjaiban jelzett dokumentumok,
 • az adott nevelési/tanévre vonatkozó bölcsődei, közoktatás-nevelési intézménylátogatási igazolás

G) Alkalmazotti / Kedvezményes alkalmazotti kedvezmény iránti kérelem:

 1. az A) rész 1-3. pontjaiban jelzett dokumentumok,
 2. a közös háztartásban élő házastárs üzemben tartásában lévő gépjármű esetén a házastársi nyilatkozat,
 3. a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás,
 4. kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi cégkivonat (egyéb jogi személy esetén a vonatkozó jogszabály által előírt nyilvántartásba vételt, illetve a székhelyet, telephelyet, fióktelepet igazoló okirat) a munkáltatóról,
 5. a munkáltató képviselőjének a kérelem benyújtásakor hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája,
 6. egyéni vállalkozó esetén továbbá: az egyéni vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás a vonatkozó jogszabály által előírt nyilvántartásba vételről (illetve a székhelyről, telephelyről, fióktelepről),
 7. őstermelő esetén továbbá:
 • mezőgazdasági őstermelői igazolvány másolata,
 • a piac vagy vásárcsarnok üzemeltetője által kiadott igazolás az övezeten belül folytatott árusítási tevékenységről,
 1. az alkalmazotti, vagy kedvezményes alkalmazotti kedvezmény díjának megfizetéséről szóló igazolás.

H) Lakossági várakozási kedvezmény iránti kérelem (2-nél több autó esetén):

 1. az A) rész felsorolt 1-4. pontjaiban jelzett dokumentumok,
 2. a lakossági várakozási kedvezmény díjának megfizetéséről szóló igazolás.